Sunday, 25/10/2020 - 09:41|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỬ NGHIỆM CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CÀ MAU

Voffice-Hướng dẫn cách trình ký và ký số trên hệ thống Văn phòng điện tử

Hướng dẫn đầy đủ chi tiết: 

- Cách Văn thư hoặc Giáo viên trình ký văn bản, giáo án. 

- Cách Lãnh đạo, Hiệu trưởng ký số văn bản Giáo viên trình. 

- Hướng dẫn xử lý các lỗi thường gặp trong quá trình thao tác. 

Hotline hỗ trợ Voffice: 18008000 nhánh 6 (từ 8h đến 22h hàng ngày)