Saturday, 24/10/2020 - 09:45|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỬ NGHIỆM CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CÀ MAU
ĐỔI MỚI GIÁO DỤC CÀ MAU: ĐÔI ĐIỀU TÂM HUYẾT- Bài cuối

ĐỔI MỚI GIÁO DỤC CÀ MAU: ĐÔI ĐIỀU TÂM HUYẾT- Bài cuối

BBT: Đảng ta xác định giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là nền tảng động lực phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Vấn đề giáo dục hiện nay đang thu hút sự quan tâm đặc biệt không chỉ trong ngành mà cả xã hội, nhất là những năm gần đây, ...
ĐỔI MỚI GIÁO DỤC CÀ MAU: ĐÔI ĐIỀU TÂM HUYẾT- Bài cuối

ĐỔI MỚI GIÁO DỤC CÀ MAU: ĐÔI ĐIỀU TÂM HUYẾT- Bài cuối

BBT: Đảng ta xác định giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là nền tảng động lực phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Vấn đề giáo dục hiện nay đang thu hút sự quan tâm đặc biệt không chỉ trong ngành mà cả xã hội, nhất là những năm gần đây, ...
ĐỔI MỚI GIÁO DỤC CÀ MAU: ĐÔI ĐIỀU TÂM HUYẾT- Bài cuối

ĐỔI MỚI GIÁO DỤC CÀ MAU: ĐÔI ĐIỀU TÂM HUYẾT- Bài cuối

BBT: Đảng ta xác định giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, là nền tảng động lực phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Vấn đề giáo dục hiện nay đang thu hút sự quan tâm đặc biệt không chỉ trong ngành mà cả xã hội, nhất là những năm gần đây, ...
CÁC HƯỚNG NGHIÊN CỨU VỀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN DẠY TIẾNG KHMER THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP Ở CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

CÁC HƯỚNG NGHIÊN CỨU VỀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN DẠY TIẾNG KHMER THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP Ở CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Đội ngũ giáo viên (ĐNGV) luôn được xem là lực lượng cốt cán của sự nghiệp GD-ĐT, là nhân tố chủ đạo quyết định việc nâng cao chất lượng giáo dục. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII cũng đã xác định: “Giáo viên là nhân tố quyết định chất lượng giáo dục”
LUẬN BÀN VỀ PHẨM CHẤT VÀ NĂNG LỰC ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN  DẠY TIẾNG KHMER Ở CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG TRONG BỐI CẢNH ĐỔI MỚI GIÁO DỤC HIỆN NAY

LUẬN BÀN VỀ PHẨM CHẤT VÀ NĂNG LỰC ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN DẠY TIẾNG KHMER Ở CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG TRONG BỐI CẢNH ĐỔI MỚI GIÁO DỤC HIỆN NAY

Đảng và Nhà nước đã xác định việc bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ GV (ĐNGV) là một giải pháp hết sức quan trọng được nêu ra trong Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 15 tháng 6 năm 2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục
LUẬN BÀN VỀ PHẨM CHẤT VÀ NĂNG LỰC ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN  DẠY TIẾNG KHMER Ở CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG TRONG BỐI CẢNH ĐỔI MỚI GIÁO DỤC HIỆN NAY

LUẬN BÀN VỀ PHẨM CHẤT VÀ NĂNG LỰC ĐỐI VỚI GIÁO VIÊN DẠY TIẾNG KHMER Ở CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG TRONG BỐI CẢNH ĐỔI MỚI GIÁO DỤC HIỆN NAY

Đảng và Nhà nước đã xác định việc bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ GV (ĐNGV) là một giải pháp hết sức quan trọng được nêu ra trong Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 15 tháng 6 năm 2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục
CÁC HƯỚNG NGHIÊN CỨU VỀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN DẠY TIẾNG KHMER THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP Ở CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

CÁC HƯỚNG NGHIÊN CỨU VỀ PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN DẠY TIẾNG KHMER THEO CHUẨN NGHỀ NGHIỆP Ở CÁC TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC KHU VỰC ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG

Đội ngũ giáo viên (ĐNGV) luôn được xem là lực lượng cốt cán của sự nghiệp GD-ĐT, là nhân tố chủ đạo quyết định việc nâng cao chất lượng giáo dục. Nghị quyết Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII cũng đã xác định: “Giáo viên là nhân tố quyết định chất lượng giáo dục”