Saturday, 24/10/2020 - 10:03|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỬ NGHIỆM CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CÀ MAU
Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2018  của ngành Giáo dục tỉnh Cà Mau

Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2018 của ngành Giáo dục tỉnh Cà Mau

Căn cứ Kế hoạch 31/KH-UBND ngày 30/3/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Cà Mau; Thực hiện Kế hoạch số 120/KH-SGDĐT ngày 15/01/2018 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo về thực hiện cải cách hành chính năm 2018 của ...
Kế hoạch cải thiện và nâng cao Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2018

Kế hoạch cải thiện và nâng cao Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2018

Thực hiện Công văn số 3057/UBND-KT ngày 27/4/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc xây dựng Kế hoạch cải thiện và nâng cao chỉ số PCI tỉnh Cà Mau năm 2018; Thực hiện công văn số 2962/UBND-KT ngày 23/4/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc cải thiện Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, Sở Giáo dục và ...
Kế hoạch cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 của ngành Giáo dục và Đào tạo

Kế hoạch cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 của ngành Giáo dục và Đào tạo

Căn cứ Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 13/6/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018, những năm tiếp theo ...
Chấn chỉnh xử lý hồ sơ trễ hạn trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến, tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác CCHC và kỷ luật, kỷ cương hành chính của ngành Giáo dục

Chấn chỉnh xử lý hồ sơ trễ hạn trên hệ thống dịch vụ công trực tuyến, tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác CCHC và kỷ luật, kỷ cương hành chính của ngành Giáo dục

Trong thời gian qua, Trưởng các Phòng chức năng thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo đã quan tâm đến việc nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện tốt việc tiếp nhận và giải quyết TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GD&ĐT theo phân công, đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả ...
KẾ HOẠCH Cải cách hành chính năm 2018  của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau

KẾ HOẠCH Cải cách hành chính năm 2018 của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau

Căn cứ Kế hoạch số 1684/KH-SGDĐT ngày 03/6/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 của ngành Giáo dục tỉnh Cà Mau, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính (CCHC) năm 2018 của ngành GD&ĐT tỉnh Cà Mau, như sau:
Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính  và kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 của ngành Giáo dục  tỉnh Cà Mau

Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 của ngành Giáo dục tỉnh Cà Mau

Căn cứ Quyết định số 282/QĐ-UBND ngày 28/02/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau về việc Ban hành Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành năm 2018 của tỉnh Cà Mau, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành ...
Tổng hợp các ý kiến đóng góp cho Dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể

Tổng hợp các ý kiến đóng góp cho Dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể

Đến ngày 20/5/2017, Ban soạn thảo đã nhận được ý kiến đóng góp của nhiều chuyên gia giáo dục, các nhà khoa học, trong đó có các thành viên Hội đồng quốc gia Giáo dục và Phát triển nhân lực, các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo; các tổ chức, cá nhân và 63/63 sở Giáo dục và Đào tạo…