Thứ bảy, 24/10/2020 - 09:51|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỬ NGHIỆM CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CÀ MAU
 • Nguyễn Mỹ Chi
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Email:
   nguyenthimychi@camau.edu.vn
 • Phạm Hoàng Gan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chánh văn phòng
  • Điện thoại:
   0918377647
  • Email:
   phamhoanggan@camau.edu.vn
 • Vương Hồng Hào
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Chánh văn phòng
  • Email:
   vuonghonghao@camau.edu.vn
 • Huỳnh Hồng Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   P. Chánh Văn phòng
  • Email:
   huynhhongvan@camau.edu.vn
 • Nguyễn Hoàng Em
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Email:
   nguyenhoangem@camau.edu.vn