Thứ sáu, 30/10/2020 - 05:58|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ THỬ NGHIỆM CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CÀ MAU
 • Nguyễn Chí Linh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Trưởng phòng
  • Email:
   nguyenchilinh@camau.edu.vn
 • Huỳnh Thanh Xuân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó trưởng phòng
  • Điện thoại:
   3833610
  • Email:
   huynhthanhxuan@camau.edu.vn
 • Đào Thụy Hoàng Trân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   3833610
  • Email:
   daothuyhoangtran@camau.edu.vn
 • Lương Hồng Gái
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Email:
   luonghonggai@camau.edu.vn